Oznakowanie poziome parkingu Koni­uchy 7

Na wniosek mieszkańców doko­nano oznakowa­nia poziomego parkingu od strony Klatki Koni­uchy 7A. W chwili obec­nej wyz­naczano miejsca pos­to­jowe, dzięki temu uzyskano wiecej miejsc oraz wskazano poprawne parkowanie. Mal­owa­nia oznaczeń wykon­ała firma Agatka

Zakończe­nie prac przy schodach Koza­cka 5

Zakońc­zono prace przy schodach od strony północ­nej budynku. Zgod­nie z uch­wałą wyko­nano czapy las­trykowe. Prace wykon­ała firma Adam Bąk usługi las­trykarskie. Po zakończe­niu powyższych następ­nym etapem będzie odt­worzenia zie­leni od strony północnej.

Wymi­ana okien na klatkach schodowych Koza­cka 3240

Zgod­nie z uch­wała Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240, doko­nano wymi­any okien na wszys­t­kich klat­ach schodowych. Prace wyko­nane zostały z har­mono­gramem. Wymi­any okien dokony­wała firma 2M Maksy­mow­icz z Torunia

Mod­ern­iza­cja wejść na teren pos­esji Żwirki i Wig­ury 77

Zgod­nie z uch­wałą Wspól­noty Żwirki i Wig­ury 77 doko­nano mod­ern­iza­cji wejść na teren pos­esji. Doty­chcza­sowy sys­tem elek­troza­czepów zastą­pi­ono zworami magen­ty­cznymi. W związku z powyższym przy­pom­i­nam, że wejś­cie na teren Wspól­noty odbywa się tylko za pomocą kodów domo­fonowych. Prace wykon­ała firma ZUT Rumińscy

Mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia w halach gara­zowych Polna 8J

W celu zmniejszenia zuży­cia energii elek­trycznej doty­chcza­sowe jarzeniówki zastą­pi­ono oświ­etle­niem LED. Sza­cuje się, że zuży­cie energii w garażach zostanie zmniejs­zone o 60%-70%. Równocześnie wyreg­u­lowano czu­jki ruchu w halach garażowych. Planowana jest dal­sza mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia na tere­nie wspól­noty. Prace wykon­ała firma ZUT KONSERWATOR

Czas remon­tów

Zgod­nie z przyję­tymi uch­wałami Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 rozpoczęto prace remontowe.

1. Doko­nano remontu balkonów pionu klatki 38 i 40. Prace wykony­wała firma TARBUD.

2. W najbliższym cza­sie firma 2M dokona wymi­any okien drew­ni­anych na PCV na wszys­t­kich klatkach schodowych. Przewidy­wany ter­min przełom czerwiec/​lipiec 2015.

3.Przewidywane dal­sze prace to wymi­ana zaworów kulowych pod­pi­onowych oraz zaworów na insta­lac­jach zim­nej wody w całym ciągu piwnicznym

By Joomla 1.7 Templates
Google+