Koza­cka 36-​remont pio­nów balkonowych

kozacka 32-36 remont I pionu balkonow

Zgod­nie z decyzją Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 w Toruniu rozpoczyna się remont pio­nów balkonowych budynku.

Pod koniec tygod­nia odbędzie się mon­taż rusz­towań niezbęd­nych do remontu pionu (pod­wójnego) balkonów klatki Koza­cka 36. Planowane rozpoczę­cie remontu pio­nów balkonowych poniedzi­ałek 7 lipca 2014. Prosimy o usunię­cie mebli, kwiatów, row­erów itp. z balkonów.
Wykon­awca Tar­bud, inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Koza­cka 5 brak wody

Kozacka 5 przerwa w dostawie wody 04-07-2014.W związku z pra­cami wykony­wanymi przez Toruńskie Wodociągi w piątek (4 lipca) w godz­i­nach 812 prz­er­wana zostanie dostawa wody do budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Prace związane są z budową nowego węzła cieplnego.

Za utrud­nienia przepraszamy.

Konkurs Toruń Ogro­dem

Infor­mu­jemy że zeszłoroczna aranżacja terenów zielonych Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 7 została zgłos­zona do konkursu Toruń Ogro­dem.

Wspólnota Mieszkaniowa Koniuchy 7 Toruń ogrodem

Kon­sul­tacje społeczne w sprawie ulicy Pol­nej

polna plakatA3-02

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że rozpoczęły się kon­sul­tacje społeczne doty­czące kon­cepcji prze­bu­dowy ulicy Pol­nej. W szczegól­ności doty­czy to mieszkańców Wspól­noty Mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu.

Więcej infor­ma­cji na stronie, równocześnie można wziąć udział w ankiecie.

Wymi­ana zaworów pod­pi­onowych Żwirki i Wig­ury 77

Zgod­nie z treś­cią Uch­wały Wspól­noty Mieszkan­iowej Żwirki i Wig­ury 77 pod­jętą na zebra­niu rocznym, doko­nano wymiany/​montażu zaworów równoważą­cych na insta­lacji ciepłej wody użytkowej w budynku.

  • Zwirki i Wigury 77-zawory 01
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 02
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 03
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 04
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 05
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 06
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 07
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 08
  • Zwirki i Wigury 77-zawory 09

Prace wykon­ała firma Hydrotermpro­jekt Andrzej Gzella.

Budowa nowego przyłącza energii cieplnej Koza­cka 5-​5B

kozacka 5 trasa nowego przylacza energii cieplnej

W dniu 26 czer­wca br. nastąpi przekazanie placu budowy fir­mie EDF. Tym samym rozpocznie się budowa nowego przyłącza wysok­iego para­metru dla Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Na miesiąc sier­pień planowany jest rozruch nowego węzła oraz odłącze­nie się od osied­lowej sieci niskopara­metrowej. Planowany prze­bieg trasy przed­stawia grafika powyżej. W trak­cie budowy mogą nastąpić prob­lemy z korzys­taniem z garaży indy­wid­u­al­nych oraz samego zjazdu do garaży.

By Joomla 1.7 Templates
Google+