Zakończe­nie remontu pio­nów balkonowych na Pol­nej 8J

Polna 8J-piony wyremontowane

Firma Tar­bud zakończyła prace związane z remon­tem pio­nów balkonowych oraz naprawą elewacji przy zjeździe dla niepełnosprawnych. Pełniący funkcję inspek­tora nad­zoru Wiesław Materna ode­brał prace bez uwag.

Gale­ria prac po wciśnię­ciu „Czy­taj więcej…”

Czy­taj więcej…

Zakończe­nie remontu wieży­czki –Koni­uchy 17

Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński zakończyła remont zniszc­zonej uderze­niem pioruna i pożarem wieży­czki na dachu wspól­noty Koni­uchy 17 w Toruniu.

Koniuchy 17-w Toruniu naprawiony daszek

Nad­zoru­jący prace inspek­tor Wiesław Materna ode­brał prace bez uwag.

Naprawa wieży­czki na dachu Koni­uchy 17A

Kończy się naprawa wieży­czki na dachu budynku Koni­uchy 17 uder­zonej piorunem.

Koniuchy 17 naprawa daszka-min

Gale­ria w treści.

Czy­taj więcej…

Nowa zieleń Wspól­noty Koni­uchy 19

Koniuchy 19 zielen I etap-panorama-min

Firma PHU Grze­gorz Gumurski zakończyła prace związane z nową aranżacją zie­leni Wspól­noty Koni­uchy 19 w Toruniu.

Gale­ria w artykule.

Czy­taj więcej…

Nowe taryfy EDF od lipca 2014.

grzejnikPoniżej prezen­tu­jemy zeskanowane infor­ma­cje od firmy EDF doty­czące zmian taryf za energię cieplną. Zmi­any obow­iązują od m-​ca lipca 2014.

Najwięk­szy wzrost kosztów przyniesie pod­wyżka opłat stałych o ponad 14%.

Naprawa gzymsu

Wyko­nano naprawę uszkod­zonego gzymsu nad jed­nym z balkonów Wspól­noty Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

  • Zwirki i Wigury 77-gzyms01
  • Zwirki i Wigury 77-gzyms1
  • Zwirki i Wigury 77-gzyms2
  • Zwirki i Wigury 77-gzyms3

Zdję­cia firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

By Joomla 1.7 Templates
Google+