Plan prze­bu­dowy Polnej-​ostateczny ksz­tałt

Po kon­sul­tac­jach społecznych przed­staw­iony został plan prze­bu­dowy ulicy Pol­nej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Okrężnej. Więcej infor­ma­cji pod linkiem.

Plan prze­bu­dowy Pol­nej

Po kon­sul­tac­jach społecznych przed­staw­iony został plan prze­bu­dowy ulicy Pol­nej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Okrężnej. Więcej infor­ma­cji pod linkiem poniżej:

http://​www​.przepis​naulice​.pl/​z​n​a​m​y​-​o​s​t​a​t​e​c​z​n​y​-​p​r​o​j​e​k​t​-​n​o​w​e​j​-​p​o​l​n​e​j​/

Koza­cka 4244 naprawa daszku wia­trołapu

W związku z prze­ciekami wyko­nano prace nad dachami wia­trołapów. Wykon­awca Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

Kozacka 42 44 wymiana pokrycia dachowego 2015

Gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

Wymi­ana odcinka pionu kanal­iza­cyjnego

W dniu 20 lutego 2015 roku firma Kon­ser­wa­tor wykon­ała wymi­anę odcinka pionu kanal­iza­cyjnego w piwnicy budynku Koni­uchy 17. Prace wykon­ała firma Konserwator

 • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 01
 • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 02
 • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 03
 • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 04

Koni­uchy 7 –nowe opierze­nie kom­ina

Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała nowe opierze­nie kom­ina na budynku Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 7 w Toruniu.

 • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 01
 • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 02
 • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 03

Polna 8J zebranie rozliczeniowe za rok 2014

Do
Członków
Wspól­noty Mieszkan­iowej
Polna 8J w Toruniu

Zarząd Wspól­noty Mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu wraz Zarządcą Nieru­chomości Grze­gorzem Rutkowskim zapraszają właś­ci­cieli lokali w budynku Polna 8J na zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej, które odbędzie się w dniu 26 sty­cz­nia 2015 roku (poniedzi­ałek) o godz. 17:15 w pomieszcze­niu HOBBY na tere­nie Wspól­noty Polna 8J

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwar­cie zebra­nia i powitanie
 2. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie udzie­le­nie abso­lu­to­rium dla Zarządu Wspólnoty
 3. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie przyję­cia spra­woz­da­nia finan­sowego za Rok 2014 oraz nowego planu gospo­dar­czego na 2015 rok
 4. Przyję­cie pozostałych uchwał
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończe­nie zebrania

By Joomla 1.7 Templates
Google+