Przegląd ogól­nobu­dowlany budynku Polna 8J

W dniu 21 listopada 2014 wyko­nany został przegląd ogól­nobu­dowlany budynku Polna 8J w Toruniu.

Pro­tokół wyma­ganego Prawem Budowlanym przeglądu nie wykazał istot­nych zale­ceń w zakre­sie stanu tech­nicznego budynku. Budynek nie stanowi zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców. Zalece­nia o charak­terze kon­serwa­cyjnym zostaną ujęte w planie prac konserwacyjno-​remontowych na rok 2015. Doku­men­tacja zdję­ciowa wraz z pro­tokołem do wglądu w biurze zarządcy nieru­chomości Koni­uchy 1938 w Toruniu.

Przegląd wykonał inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Kon­serwacja „kop­erty„

Na wniosek mieszkańców wyko­nano kon­serwację znaków poziomych przy wjeździe do garaży.

Wspolnota mieszkaniowa Kozacka 32-40 koperta

W odpowiedzi na prośby mieszkańców Wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 3240 w Toruniu zarządca nieru­chomości zle­cił kon­serwację tzw. „kop­erty” przy zjeździe do garaży pomiędzy klatkami schodowymi Koza­cka 32 i Koza­cka 34 w Toruniu. Prob­lem stanow­iły samo­chody parku­jące w świ­etle zjazdu stwarza­jące zagroże­nie zarówno dla pieszych, jak i pojazdów. Prace wykon­ali pra­cown­icy firmy Nexus B.V. Pro­fes­sional.

Zdję­cie Maciej Kantorski

Nowe ograniczniki ruchu

Od wschod­niej strony budynku mieszkalnego Wspól­noty Koni­uchy 21-​21A w Toruniu zamon­towano ograniczniki ruchu.

Wspolnota mieskaniowa Koniuchy 21-21A w Toruniu -ograniczniki ruchu

W związku z pow­tarza­ją­cymi się dewastac­jami doty­chcza­sowego ogranicznika ruchu firma Nexus B.V. Pro­fes­sional zamon­towała na zlece­nie zarządcy nieru­chomości nowe ograniczniki ruchu samochodowego.

Zdję­cie Maciej Kantorski

Koza­cka 1618 miejsce parkingowe dla inwalidy

Zakończe­nie prac przy wyz­nacza­niu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wspolnota mieszkaniowa Kozacka 16-18 Torun -miejsce parkingowe dla inwalidy

W związku z wnioskami mieszkańców Wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 1618 w Toruniu zarządcy nieru­chomości firma Nexus B.V. Pro­fes­sional wyz­naczyła i oznakowała miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Zdję­cia Maciej Kantorski

Koza­cka 4648 prace na balkonach.

Pan Dar­iusz Chmurzyński wykonał usługę mon­tażu kol­ców zabez­piecza­ją­cych przed ptakami.

Kozacka 46-48 prace na dachu min

Prace zostały wyko­nane na pio­nie balkonowym należą­cym do Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 w Toruniu. Prace zostały zle­cone przez zarządcę nieru­chomości w odpowiedzi na uwagi członków Wspólnoty.

Zdję­cia firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński, gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

Koza­cka 3240 prace na dachu

Kozacka 32-40 prace na dachu minFirma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała na dachu Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 w Toruniu prace zle­cone przez zarządce nieruchomości.

Zakres prac obejmował:

  • czyszcze­nie rynien;
  • wymi­anę uszkod­zonych nasad kominowych;
  • mon­taż kolców;

Wyko­nane prace na rzecz Wspól­noty Koza­cka 3240 ode­brał pra­cownik zarządcy nieru­chomości kierownik Maciej Kantorski.

Zdję­cia Cumu­lus, gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+