Prace remon­towe na tarasie Koza­cka 42

Zarządca nieru­chomości Ger Invest Con­sult­ing infor­muje, że w dniu 5 listopada 2014 rozpoczną się prace remon­towe na budynku Koza­cka 42 w Toruniu.

Kozacka 42-ogloszenie o dociepleniu scian

Prace zostały zale­cone w opinii tech­nicznej przy­go­towanej przez inspek­tora Wiesława Maternę i doty­czą uzu­pełnienia izo­lacji ter­micznej (docieple­nie) ścian lokalu od strony tarasu. W kon­sek­wencji polep­sze­niu uleg­nie bilans cieplny obiektu wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 4244 w Toruniu. Za utrud­nienia przepraszamy.

Prace przeprowadzi firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Koni­uchy 19-​remont pio­nów balkonowych III etap

W związku z rozpoczę­ciem III etapu remontu pio­nów balkonowych prosimy o usunię­cie rzeczy z balkonów na środ­kowym pio­nie balkonowym.

Koniuchy 19-remont balkonow

Prace z ramienia inwest­ora nad­zoruje inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Żwirki i Wig­ury 77 –kon­serwacja mon­i­toringu

Zarządca nieru­chomości zle­cił kon­serwację, mod­ern­iza­cję i ewen­tu­alną naprawę sys­temu mon­i­toringu należącego do Wspól­noty Mieszkan­iowej Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

  • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 01
  • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 02
  • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 03

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Żwirki i Wig­ury 77 –remont balustrad

Decyzją zarządcy nieru­chomości wykony­wany jest remont balustrad od ulicy Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

Prace obe­j­mują mechan­iczne oczyszcze­nie balustrad, sta­bi­liza­cję obrzeży betonowych, lokalnie ponowne ułoże­nie kostki betonowej oraz sku­cie i uzu­pełnie­nie luźnych tynków.

Prace wykonuje firma Nexus BV Pro­fes­sional. Gale­ria w artykule.

Czy­taj więcej…

Polna 8J-​polimer jesi­enny

Zarządca nieru­chomości zle­cił nałoże­nie powłok ochron­nych w budynku Polna 8J w Toruniu.

Opis i gale­ria w treści.

Czy­taj więcej…

Koni­uchy 19-​polimer na klatkach

W związku z nad­chodzącą zimą zarządca nieru­chomości zale­cił nałoże­nie polimeru ochron­nego na klatki schodowe.

Firma FHU Grze­gorz Gumurski nałożyła warstwę ochronną na podłogi las­trikowe w klatkach Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu. Poz­woli to na ochronę przed solą i piask­iem nanos­zonym przez mieszkańców w okre­sie zimowym.

  • Wsplnota-Koniuchy-19-19A-polimer-na-podogach-09-2014-01-1024x768
  • Wsplnota-Koniuchy-19-19A-polimer-na-podogach-09-2014-02-1024x768

Zdję­cia Wykon­awcy.

By Joomla 1.7 Templates
Google+