Żwirki i Wig­ury 77 –uzu­peł­ni­anie czyn­nika grzew­czego

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI WSPÓL­NOTY MIESZKAN­IOWEJ ŻWIRKI I WIG­URY 77 W TORUNIU INFOR­MUJE ŻE W DNIU 03.10.2014 PIĄTEK OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIAgrzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Polna 8J –uzu­peł­ni­anie czyn­nika C.O.

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI WSPÓL­NOTY MIESZKAN­IOWEJ POLNA 8J W TORUNIU INFOR­MUJE ŻE W DNIU 01.10.2014 ŚRODA OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIAgrzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Koza­cka 3248 uzu­peł­ni­a­ni­anie czyn­nika

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI INFOR­MUJE ŻE W DNIU 30.09.2014 WTOREK OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIA

Doty­czy: Wspól­not Mieszkan­iowych Koza­cka 3240, 4244 i 4648 w Toruniu.grzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Koni­uchy 17-​23B –Uzu­pełnie­nie czyn­nika grzew­czego

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI INFOR­MUJE ŻE W DNIU 29.09.2014 PONIEDZI­AŁEK OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIA

Doty­czy: Wspól­not Mieszkan­iowych Koni­uchy 17, 19, 21 i 23-​23B w Toruniu.grzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Remont pio­nów balkonowych II etap

Zarządca nieru­chomości Grze­gorz Rutkowski infor­muje, o ter­minie rozpoczę­cia prac remontowych.

W dniu 22 wrześ­nia 2014r. firma Tar­bud rozpocznie prace remon­towe pio­nów balkonowych (II etap) Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu. Prace rozpoczną się od pionu narożnikowego (północ­nego –obraz). Zarządca nieru­chomości i Wykon­awca zwracają się z prośbą o usunię­cie rzeczy z balkonów). Nadzór z ramienia inwest­ora Wiesław Materna.

Koniuchy 19-II etap remontu pionow

Koni­uchy 19 rozpoczę­cie remontu wschod­niego pionu

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że w dniu 16 wrześ­nia rozpoczął się planowy remont balkonów.

Remont obe­j­muje 6 pio­nów balkonowych 2 wschod­nie i 4 zachod­nie. Zakres prac ustalony na zebra­niu członków Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu został uszczegółowiony we współpracy z inspek­torem nad­zoru Wiesławem Materną. W przy­padku zaist­nienia uza­sad­nionych okoliczności, prace mogą zostać rozsz­er­zone o wyko­nanie nowych posadzek betonowych oraz obróbek blacharskich.

  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 01
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 02
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 03

Wykon­awca Tar­bud, pełniący funkcję inspek­tora nad­zoru Wiesław Materna.

By Joomla 1.7 Templates
Google+