Nakładanie polimeru ochron­nego na podłogi.

Zarządca nieru­chomości Ger Invest Con­sult­ing infor­muje o pra­cach na budynku Wspól­noty mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu.

W dni­ach 1519 wrześ­nia nałożony zostanie polimer ochronny na podłogi w wia­troła­pach oraz pode­jś­ci­ach do pier­wszych schodów w klatkach. Zabieg ma na celu ochronę płytek ceram­icznych przed szkodli­wym dzi­ałaniem soli oraz piasku w okre­sie zimowym. Prace zostaną jak co roku pokryte z środ­ków na tytule Eksploatacja.

Usługę wykona firma PHU Grze­gorz Gumurski (gospo­darz domu).

Remont wschod­nich pio­nów balkonowych

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że od dnia 12 wrześ­nia 2014 rozpoczyna się remont pio­nów balkonowych Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19a w Toruniu.

Remont jest real­iza­cją decyzji członków Wspól­noty mieszkan­iowej z zebra­nia które odbyło się w pier­wszym kwartale 2014 roku. W uzgod­nie­niu z wykon­awcą oraz inspek­torem nad­zoru prace rozpoczy­nają się od ściany wschod­niej, a następ­nie zostaną prze­nie­sione na ścianę zachod­nią (pion poczwórny). Szczegółowy zakres prac dla poszczegól­nych balkonów opra­cow­any został przez inspek­tora nad­zoru po inspekcji poszczegól­nych balkonów. W przy­padku najbardziej uszkod­zonych płyt balkonowych prace obe­jmą: skuwanie posadzki, nową izo­lację i obróbki blacharskie oraz wylanie nowej powierzchni. Równocześnie prosimy o opróżnie­nie balkonów.

Prace wykonuje firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, nadzór prowadzi inspek­tor Wiesław Materna.

Prz­erwa w dostawie ciepłej wody

awaria-brak wody W dniu 15 wrześ­nia br. (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 1215 nastąpi prz­erwa w dostawie ciepłej wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu.

Powyższą infor­ma­cję przekazał zarządcy nieru­chomości przed­staw­iciel wykon­awcy. Prz­erwa wynika z dob­ie­ga­ją­cych zakończenia prac przy budowie węzła cieplnego w w/​w Wspól­no­cie Mieszkan­iowej. W poniedzi­ałek nastąpi przełącze­nie źródła zasile­nia w energię cieplną na docelową magis­tralę wysok­iego para­metru zna­j­du­jącego się w ciągu ulicy Koza­ck­iej. Od tego momentu budynek będzie zasi­lany nieza­leżnie od pozostałych budynków.

Docieple­nie prze­jś­cia

W związku z zgłaszanymi przez mieszkańców prob­le­mami prze­marza­nia podłóg rozpoczęto docieple­nie prze­jś­cia. Rozwiązanie kon­sul­towane zostało z inspek­torem nad­zoru. Prace wykonuje firma Tarbud.

  • Kozacka 42 docieplenie 01
  • Kozacka 42 docieplenie 02
  • Kozacka 42 docieplenie 04
  • Kozacka 42 docieplenie 05
  • Kozacka 42 docieplenie 07
  • Kozacka 42 docieplenie 08

Osiedle Koni­uchy brak ciepłej wody

PRZ­ERWA W DOSTAWIE CIEPŁA I CIEPLEJ WODY

W OPAR­CIU O PISMO FIRMY EDF INFOR­MUJĘ, ŻE W DNI­ACH 25.08.2014 do 30.08.2014 NASTĄPI PRZ­ERWA W DOSTAWACH CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY. Prz­erwa doty­czy budynków Koza­cka 5, 1618, 3248 oraz Koni­uchy 7, 1723.
NINIEJSZE UTRUD­NIENIA SPOWODOWANE KONIECZNOŚ­CIĄ PRZEPROWADZENIA PRAC REMON­TOWYCH NA SIECI CIEPŁOWN­ICZEJ EDF.

Koza­cka 5-​wjazd do garaży

KOMU­NIKAT


Z PRZY­CZYN NIEZA­LEŻNYCH OD WYKON­AWCY NIEPRZEWIDZIANE WARUNKI POGODOWE UNIEMOŻLI­WIA­JĄCE PRZYŚPIESZE­NIE PRO­CESU TECH­NO­LOG­ICZNEGO I ODBIORÓW CZĘŚ­CIOWYCH WYKONY­WANEGO PRZYŁĄCZA WYSKOPARA­METROWEGO POWODUJĄ, ŻE ZAKOŃCZE­NIE PRAC UMOŻLI­WIA­JĄ­CYCH KORZYS­TANIE Z GARAŻY ZOSTAJE PRZE­SUNIĘTE MAKSY­MAL­NIE DO DNIA 7 SIERP­NIA 2014.
FIRMA REBUD DOŁOŻY WSZEL­KICH STARAŃ ABY PRACE BYŁY ZAKOŃC­ZONE JAK NAJSZY­B­CIEJ I SUKCESY­WNIE BĘDZIE UMOŻLI­WIAŁA KORZYS­TANIE Z KOLE­JNYCH GARAŻY.
ZA WSZELKIE UTRUD­NIENIA PRZEPRASZA FIRMA EDF S.A.

By Joomla 1.7 Templates
Google+