Czyszcze­nie rynien

Kozacka 18 social 01 Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała usługę czyszczenia rynien, rur oraz koszy spustowych.

Przy­pom­i­nany o konieczności sprzą­ta­nia tarasów, woda deszc­zowa spłuku­jąca opadłe liś­cie, glebę wypłukaną z donic oraz inne zabrudzenia prowadzi do zapy­cha­nia odpły­wów, rur i koszy spus­towych. W kon­sek­wencji prowadzi to do przele­wa­nia się wody i zale­wa­nia okien poniżej. Proszę zapoz­nać się z zdję­ci­ami w galerii.

Zdję­cia wykonał Dar­iusz Chmurzyński.

Czy­taj więcej…

Prz­eróbka grze­jników Koza­cka 4648

Zmniejszenie grzejników na wspólnocie mieszkaniowej Kozacka 46-48 na podstawie decyzji zarządcy nieruchomości.Zgod­nie z decyzją pod­jętą na zebra­niu Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 zarządca nieru­chomości zle­cił zmniejsze­nie ilości żeber grze­jników w pomieszczeni­ach wspól­nych (suszarniach).

Zmi­ana ta wynika z przewymi­arowa­nia urządzeń grzew­czych i związanych z tym niepro­por­cjon­al­nie wiel­kich udzi­ałów kosztów części wspól­nych. Usługę wykon­ała firma ZUT Kon­ser­wa­tor, obliczeń zapotrze­bowa­nia mocy dokonał Maciej Kan­torski, zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

Czy­taj więcej…

Uwaga let­nie burze

burzaW związku z gwał­townymi, let­nimi burzami przy­pom­i­namy o udrożnie­niu odpły­wów z tarasów i balkonów Państwa mieszkań.

Inten­sy­wne opady atmos­fer­yczne połąc­zone z brakiem swo­bod­nego odpływu może spowodować zala­nia mieszkań oraz szkody z tym związane.

Napraw­iony pachołek

polna 8j naprawiony pacholekFirma Nexus B.V. wykon­ała naprawę i ponowny mon­taż uszkod­zonego pachołka (słupka) przy budynku Polna 8J w Toruniu.

Dzięki sys­te­mowi mon­i­toringu ustalono sprawcę który zostanie obciążony kosz­tami naprawy.

Zdję­cie Nexus B.V. Professional

Koza­cka 5-​rozpoczęcie prac EDF

EDF rozpoczęło wykony­wanie przekopu do nowego węzła cieplnego w budynku Koza­cka 5 w Toruniu. W związku z powyższym dostęp do garaży będzie utrudniony.

Koza­cka 32-​malowanie ściany

Wykon­awca Tar­bud rozpoczął prace związane z mal­owaniem elewacji pomiędzy klatkami Koza­cka 3234.

  • zdjecia grzegorzastrona 02
  • zdjecia grzegorzastrona 03
  • zdjecia grzegorzastrona 04
  • zdjecia grzegorzastrona 05
  • zdjecia grzegorzastrona 06
  • zdjecia grzegorzastrona 07

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

By Joomla 1.7 Templates
Google+