Remont pio­nów — aktu­al­iza­cja

Kozacka 36 spawanie balustradW dniu dzisiejszym firma Tar­bud przys­tąpiła do prac spawal­niczych przy balustradach remon­towanych pionów.

Zdję­cia Maciej Kantorski

Wymi­ana okien na klatce schodowej

Koniuchy-21-wymienione-okna-na-klatce-schodowej

W dniu 14 lipca 2014 zgod­nie z decyzją mieszkańców wymieniono okna na klatce schodowej Koni­uchy 21. Prace wykon­ała firma Drewpast.

Zdję­cia Maciej Kantorski

Pod­nosze­nie zapad­niętej kostki

Doko­nano poprawy zapad­niętej kostki brukowej przy studni kanal­iza­cji deszc­zowej przy pier­wszej klatce budynku Polna 8J w Toruniu.

 • Polna 8J naprawa chodnika 2014 01
 • Polna 8J naprawa chodnika 2014 02
 • Polna 8J naprawa chodnika 2014 03

Prace wykon­ała firma Nexus B.V.

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Nowa insta­lacja zim­nej wody w budynku Koza­cka 5

Firma Kon­ser­wa­tor zakończyła budowę insta­lacji zasi­la­jącej nowy węzeł cieplny.

Prace te są kole­jnym ele­mentem budowy nowej infra­struk­tury cen­tral­nego ogrze­wa­nia oraz ciepłej wody użytkowej budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Umożli­wić ma ona docelowo zmniejsze­nie strat na prze­syle, wzrost kom­fortu cieplnego oraz redukcję kosztów związanych z energią cieplną.

 • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 01
 • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 02
 • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 03

Wszelkie prace zakończyć się mają do końca sierp­nia 2014r.

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

Zakończe­nie remontu dachu

Zakońc­zony został remont dachu na budynku Koni­uchy 7.

Remont obe­j­mował zmi­anę pro­filu dachu w celu poprawy spływu wody oraz lik­widację potenc­jal­nych zas­toin. Następ­nie położono nową warstwę papy wierzch­niego krycia. Równocześnie zmody­fikowano obróbki blacharskie w celu lep­szego zabez­pieczenia antyko­rozyjnego. Prace zostały ode­brane przez inspek­tora nad­zoru Wiesława Maternę, przed­staw­iciela zarządcy Macieja Kan­torskiego oraz wykon­awcy Łukasza Tarczykowskiego.

 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 01
 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 02
 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 03
 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 04
 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 05
 • Koniuchy 7 remont dachu 2014 06

Zdję­cia Maciej Kantorski

Rozpoczę­cie remontu schodów wejś­ciowych.

Zgod­nie z decyzją pod­jętą na corocznym zebra­niu rozliczeniowym Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 zarządca nieru­chomości pod­jął stara­nia w celu wyłonienia firmy mającej wykonać remont schodów do klatki Koza­cka 46.

Po anal­izie rozwiązań tech­nicznych pod­jęto decyzję o odbu­dowie schodów w tech­nologi las­trika płukanego. Od dnia 4 lipca 2014 wyło­niona firma rozpocznie prace przy­go­towaw­cze. tj. skuwanie starych okładzin, przy­go­towa­nia podłoża i całok­sz­tałtu frontu prac. Na tym etapie pojawią się niedo­god­ności związane z ogranic­zonym dostępem do nieru­chomości. Poniższe zdję­cia prezen­tują stan obecny schodów wejściowych.

 • kozacka 46 remont schodow start 1
 • kozacka 46 remont schodow start 2
 • kozacka 46 remont schodow start 3

By Joomla 1.7 Templates
Google+