Akty prawne

Opub­likowano Admin­is­tra­tor

Akty Prawne

Dzi­ałanie każdej Wspól­noty Mieszkan­iowej reg­u­lowane jest różnorod­nymi aktami prawnymi. Poniższe zestaw­ie­nie zaw­iera najważniejsze z nich.

Uwaga: Odnośniki doty­czą aktów prawnych w for­ma­cie PDF dostęp­nych na stronie Inter­ne­towego Sys­temu Aktów Prawnych.
Akty prawne reg­u­lu­jące kwestię praw i obow­iązków członka Wspól­noty Mieszkaniowej
Ustawa o włas­ności lokali Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 Pobierz
Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Pobierz
Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Pobierz
Akty prawne związane z eksploat­acją budynków mieszkalnych
Ustawa o gospo­darce nieruchomościami Dz. U. 1997 r. Nr 115 poz. 741 Pobierz
Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Pobierz
Roz­porządze­nie w sprawie warunków tech­nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Pobierz
Roz­porządze­nie w sprawie ochrony prze­ci­w­pożarowej budynków, innych obiek­tów budowlanych i terenów Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229 Pobierz
Akty prawne reg­u­lu­jące rozliczenia kosztów zuży­cia mediów m.in. energii cieplnej i wody.
Ustawa Prawo energetyczne Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 Pobierz
Ustawa o zbiorowym zaopa­trze­niu w wodę i zbiorowym odprowadza­niu ścieków. Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 Pobierz

By Joomla 1.7 Templates
Google+