logo-kontakt

Ger Invest Con­sult­ing Grze­gorz Rutkowski
www​.ger​.com​.pl

Deklaracja ilości osób na potrzeby gospo­darki odpadami zgod­nie z Rady Miasta Toru­nia NR 49413 z dnia 21 lutego 2013 roku

Brak złoże­nia deklaracji w formie elek­tron­icznej lub „papierowej” oznacza że zgod­nie z pra­wom­oc­nymi uch­wałami Wspól­not Mieszkan­iowych dla takiego lokalu do ewidencji mieszkańców zostanie przyjęta śred­nia statysty­czna dla miasta Toru­nia ogłos­zona przez Główny Urząd Statysty­czny, wartość śred­niej aktu­al­i­zowana będzie raz w roku.Wpisz kod ochronny:


By Joomla 1.7 Templates
Google+