Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKAN­IOWE

Infor­muję, że na pod­stawie ustawy z dnia 21 czer­wca 2001 r. o dodatkach mieszkan­iowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 sty­cz­nia 2002 r. dodatek mieszkan­iowy przysługuje właś­ci­cielom lokali mieszkalnych, najem­com, podnajemcom,

Warunk­iem otrzy­ma­nia dodatku mieszkan­iowego jest m.in.:

  • dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć w gospo­darst­wie wieloosobowym 125% najniższej emery­tury tj. 882,46 , a w gospo­darst­wie jed­noosobowym 175% najniższej emery­tury, tj. 1.235,45,
  • nor­maty­wna pow. użytkowa mieszka­nia w przelicze­niu na liczbę członków gospo­darstwa domowego łącznie z 30% rez­erwą nie może przekroczyć:

45,50 m2 dla 1 osoby

58,50 m2 dla 3 osób

84,5 m2 dla 5 osób

52 m2 dla 2 osób

71,5 m2 dla 4 osób

91,0 m2 dla 6 osób

Dodatek mieszkan­iowy przysługuje, także gdy powierzch­nia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni nor­maty­wnej o więcej niż 50% - pod warunk­iem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyz­nawanie dodatku mieszkaniowego:

  • dodatek mieszkan­iowy przyz­naje Prezy­dent Miasta Toru­nia w drodze decyzji, a wnioski przyj­muje Referat Dodatków Mieszkan­iowych Wydzi­ału Świad­czeń Rodzin­nych Urzędu Miasta Toru­nia przy ul. Batorego 3840.
  • wniosko­dawca może otrzy­mać dodatek mieszkan­iowy od 1 dnia następ­nego miesiąca po dniu złoże­nia wniosku (UWAGA!! np. aby otrzy­mać dodatek mieszkan­iowy od 1 maja 2010r. wniosek do 30 kwiet­nia 2010r.). Okres przyz­na­nia dodatku wynosi 6 miesięcy.

Osoby zain­tere­sowane składaniem wniosków o przyz­nanie dodatku mieszkan­iowego prosimy o kon­takt w Biurze Zarządcy Nieruchomości.

Uwaga! Nowe wzory formularzy.

Link prowadzi do dzi­ału dodatków mieszkan­iowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

By Joomla 1.7 Templates
Google+