O fir­mie

Firma GER INVEST CON­SULT­ING Grze­gorz Rutkowski została założona w roku 2000 jako pod­miot doradztwa prawno-​ekonomicznego w zakre­sie nieru­chomości wielkopowierzch­niowych.
Od 2003 roku jej pod­sta­wową dzi­ałal­noś­cią jest zarządzanie nieru­chomoś­ci­ami.
Właś­ci­ciel firmy posi­ada Państ­wową Licencję Zarządcy Nieru­chomości o nr lic.11519. posi­ada również ukońc­zone stu­dia pody­plo­mowe w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie w Kat­e­drze Ekonomiki i Finan­sów Samorządu Tery­to­ri­al­nego jako Europe­jskie Studium Menedżerów Gospo­darki Komu­nal­nej i Mieszkan­iowej. Posi­ada również ukońc­zone stu­dia prawnicze na Wydziale Prawa oraz pody­plo­mowe stu­dia zakresu strate­gii mar­ketingowej na Uni­w­er­syte­cie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

From Address: To:

Firma w chwili obec­nej zarządza nieru­chomoś­ci­ami o łącznej powierzchni użytkowej prawie 30.000 m2.
Więk­szość zarządzanych wspól­not zna­j­duje się na Osiedlu Koni­uchy oraz Osiedlu Przy Lesie w Toruniu. Firma posi­ada wyk­wal­i­fikowaną kadrę pra­cown­iczą w zakre­sie zarządza­nia oraz rozlicza­nia mediów. Od początku swej dziel­ności firma współpracuje w zakre­sie obsługi tech­nicznej z Pogo­towiem Tech­nicznym ZUT KON­SER­WA­TOR co gwaran­tuje bez­pieczeństwo dla zarządzanych nieruchomości.

Celem zasad­niczym firmy i wdrażanym w zarządzanych nieru­chomoś­ci­ach jest zag­waran­towanie płyn­ności finan­sowej wspól­not oraz przy­go­towa­nia takich planów gospo­dar­czych który powinien zakładać realne koszty utrzy­ma­nia wspól­noty mieszkan­iowej. Równocześnie pode­j­mowane są takie dzi­ała­nia, aby na ter­e­nach wspól­not wdrażano tech­nolo­gie oraz rozwiąza­nia tech­niczne ułatwia­jące zamieszki­wanie orz obniża­jące koszty utrzy­ma­nia.
Jed­nakże nadrzęd­nym celem jest jak najłatwiejsza komu­nikacja członków wspól­noty z zarządcą oraz szy­bkie rozwiązy­wanie wys­tępu­ją­cych prob­lemów.

Jako zarządca nieru­chomości zapraszam do włas­nego biura, które zna­j­duje przy ulicy Koni­uchy 1938 w Toruniu.Grze­gorz Rutkowski

From Address: To:
By Joomla 1.7 Templates
Google+