Oferta

Opub­likowano Admin­is­tra­tor

OFERTA DLA WSPÓL­NOT MIESZKANIOWYCH

I. OBSŁUGA ADMIN­IS­TRA­CYJNA WSPÓLNOTY

 • Prowadze­nie wykazu lokali, właś­ci­cieli lokali i najem­ców w lokalach niewyo­dręb­nionych oraz wery­fikowanie stanu prawnego i fak­ty­cznego lokali i nieru­chomości;
 • Pobieranie, ewidencjonowanie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przy­chodów nieruchomości;
 • Wyna­j­mowanie pomieszczeń w nieru­chomości wspól­nej (jeśli takowe istnieją);
 • Wydawanie zaświad­czeń dla właś­ci­cieli lokali lub najem­ców oraz poświad­czanie wniosków o dodatki mieszkaniowe;
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzy­ma­nia nieru­chomości wspól­nej oraz wpłat na fun­dusz remon­towy, wnos­zonych w ciągu roku w formie miesięcznych zal­iczek określonych uch­wałą właś­ci­cieli lokali;
 • Rozliczanie lub zle­canie rozliczeń kosztów dostar­cza­nia do poszczegól­nych lokali mediów w kwartal­nych, półrocznych lub rocznych cyk­lach rozliczeniowych zgod­nie z uch­wałą właś­ci­cieli lub dys­pozy­cją zarządu;
 • Zle­canie windykacji opłat należnych od właś­ci­cieli lokali w postępowa­niu sądowym;
 • Wykony­wanie i zle­canie innych czyn­ności przewidzianych przez ustawę o włas­ności lokali.

II. OBSŁUGA TECH­NICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • Prowadze­nie książki obiektu budowlanego oraz doku­men­tacji tech­nicznej nieru­chomości wspól­nej, wyma­ganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zle­canie i nad­zorowanie kon­troli tech­nicznych, okre­sowych przeglądów nieru­chomości i urządzeń, stanow­ią­cych jej wyposaże­nie tech­niczne, zgod­nie z wyma­gani­ami prawa budowlanego;
 • Zapewnie­nie dla nieru­chomości wspól­nej nieza­kłó­conych dostaw energii elek­trycznej, cieplnej, wody, gazu, syg­nału telewizji kablowej, odprowadza­nia ścieków, wywozu nieczys­tości stałych itp.;
 • Nad­zorowanie utrzy­ma­nia w należy­tym stanie porządku i czys­tości pomieszczeń i urządzeń budynku, służą­cych do wspól­nego użytku właś­ci­cieli lokali, terenów zielonych nieru­chomości, chod­nika przed nieru­chomoś­cią i innych terenów, jeżeli obow­iązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; zaw­ieranie umów związanych z real­iza­cją tego zada­nia poprzez angażowanie dozorcy lub w innej formie zgod­nie z decyzją właś­ci­cieli lub dys­pozy­cją Zarządu;
 • Zapewnie­nie bieżącej kon­serwacji oraz niezbęd­nych napraw i remon­tów nieru­chomości wspól­nej, a w szczegól­ności urządzeń tech­nicznych umożli­wia­ją­cych właś­ci­cielom lokali nieza­kłó­cone korzys­tanie z oświ­etle­nia, ogrze­wa­nia lokalu, ciepłej i zim­nej wody, gazu, domo­fonu, zbior­czej anteny telewiz­yjnej i innych urządzeń należą­cych do wyposaże­nia nieru­chomości wspólnej;
 • Zapewnie­nie usług kominiars­kich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń tech­nicznych nieru­chomości wspólnej
 • Usuwanie nagłych awarii i ich skutków w części nieru­chomości wspólnej;
 • Zaw­ieranie umów ubez­pieczenia nieru­chomości, po zasięg­nię­ciu opinii członków Wspól­noty lub Zarządu;
 • Reg­u­lowanie podatków lokalnych i innych opłat związanych z utrzy­maniem nieru­chomości wspólnej;
 • Orga­ni­zowanie pro­ce­dur wyła­ni­a­nia wykon­aw­ców więk­szych remon­tów, zaw­ieranie umów o roboty budowlane bądź dostawy usług, kon­trola praw­idłowości wyko­na­nia tych umów oraz ich mody­fikacja bądź rozwiązy­wanie w przy­pad­kach eko­nom­icznie uzasadnionych;

III. OBSŁUGA BANKOWOKSIĘGOWA

 • Otwar­cie i prowadze­nie rachunku bankowego Wspól­noty z odd­ziel­nym kon­tem lub sub­kon­tem fun­duszu remon­towego i dokony­wanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • Prowadze­nie odpowied­niej księ­gowości Wspól­noty, w formie określonej prawem i uch­wałą właś­ci­cieli lokali;
 • Sporządzanie rocznego spra­woz­da­nia finan­sowego najpóźniej na 10 dni przed ter­minem rocznego zebra­nia spra­woz­daw­czego Wspólnoty;
 • Przy­go­towywanie pro­jek­tów planu gospo­dar­czego (w formie planu rzeczowo-​finansowego) i korekt tego planu — w tym planu przy­chodów i wydatków z fun­duszu remon­towego Wspól­noty Mieszkaniowej;
 • Przy­go­towywanie rozliczeń planu gospo­dar­czego oraz rozliczeń fun­duszu remontowego;

IV. REPREZEN­TOWANIE WSPÓLNOTY

 • Reprezen­towanie ogółu właś­ci­cieli w sprawach doty­czą­cych wspól­noty wobec organów i wszel­kich insty­tucji admin­is­tracji rzą­dowej i samorzą­dowej, zakładów usług komu­nal­nych, a także w sto­sunkach z członkami wspól­noty i osobami trzec­imi, jeśli wynika to z umowy o zarządzanie lub z pełnomoc­nictw udzielonych zarządcy;
 • Przy­go­towywanie, zwoły­wanie i obsługa zebrań wspól­noty mieszkaniowej.

By Joomla 1.7 Templates
Google+