Uch­wały w sprawie wywozu nieczys­tości.

W dniu 21 lutego br. na sesji Rady Miasta Toru­nia odbędzie się głosowanie uch­wał związanych z wdroże­niem now­eliza­cji tzw. ustawy śmieciowej. Poniżej prezen­tu­jemy jed­no­lite tek­sty pro­jek­tów uchwał.

Śmieci-​ankieta miejska

Na wit­rynie miejskiej Toru­nia zna­j­duje się kalku­la­tor propozy­cji opłat oraz sonda której wyniki będą przekazane rad­nym miejskim przed głosowaniem nad uch­wałami doty­czą­cymi wywozu nieczystości.

Pro­ponowane stawki:

  • 1 os. 12,75zł/m-c
  • 1 m2 0,43zł/m-c
  • 1 m3 zużytej wody 4,09 zł/​m-​c
  • 1 gospo­darstwo domowe 25,77 zł/​m-​c

W przy­padku braku seg­re­gowa­nia odpadów stawka jest wyższa o 100%.

Bardzo prosimy o sko­rzys­tanie z mozli­wości wyraże­nia swo­jej opinii.

Rekomen­dacja dla Rady Miasta

Infor­mu­jemy, że w dniu 9 listopada 2012 roku w ramach kosul­tacji społecznych rekomen­dowano Radzie Miasta Toru­nia metodę nal­icza­nia opłaty za wywóz nieczys­tości stałych zgod­nie z metodą od gospo­darstwa domowego.

Czy­taj więcej…

Nowy reg­u­lamin gospo­darowa­nia odpadami.

Szanowni Współwłaś­ci­ciele w związku z licznymi pub­likac­jami pra­sowymi doty­czą­cymi wywozu nieczys­tości stałych, przy­taczamy poniżej pełną treść artykułu który ukazał się na stronie Urzędu Miasta Torunia.

O wszel­kich kole­jnych ofic­jal­nych infor­ma­c­jach doty­czą­cych tego zagad­nienia będziemy Państwa powiadamiać.

Czy­taj więcej…

Prace nad wdroże­niem „ustawy śmieciowej”.

W dniu 9 października br. pow­stał Zespół roboczy ds. wdroże­nia przepisów znow­eli­zowanej ustawy o utrzy­ma­niu czys­tości i porządku w gminach.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+