Rekomen­dacja dla Rady Miasta

Opub­likowano Admin­is­tra­tor

Infor­mu­jemy, że w dniu 9 listopada 2012 roku w ramach kosul­tacji społecznych rekomen­dowano Radzie Miasta Toru­nia metodę nal­icza­nia opłaty za wywóz nieczys­tości stałych zgod­nie z metodą od gospo­darstwa domowego.

Głosowano nad 3 metodami:

–od ilości osób 3 głosy

–od powierzchni użytkowej 5 głosów

–od gospo­darstwa domowego 6 głosów

Decyzję o wyborze metody zostanie pod­jęta przez Radę Miasta Toru­nia pod­czas sesji 22 listopada br.

By Joomla 1.7 Templates
Google+