Wymi­ana odcinka pionu kanal­iza­cyjnego

W dniu 20 lutego 2015 roku firma Kon­ser­wa­tor wykon­ała wymi­anę odcinka pionu kanal­iza­cyjnego w piwnicy budynku Koni­uchy 17. Prace wykon­ała firma Konserwator

  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 01
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 02
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 03
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 04

Koni­uchy 17-​23B –Uzu­pełnie­nie czyn­nika grzew­czego

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI INFOR­MUJE ŻE W DNIU 29.09.2014 PONIEDZI­AŁEK OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIA

Doty­czy: Wspól­not Mieszkan­iowych Koni­uchy 17, 19, 21 i 23-​23B w Toruniu.grzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Zakończe­nie remontu wieży­czki –Koni­uchy 17

Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński zakończyła remont zniszc­zonej uderze­niem pioruna i pożarem wieży­czki na dachu wspól­noty Koni­uchy 17 w Toruniu.

Koniuchy 17-w Toruniu naprawiony daszek

Nad­zoru­jący prace inspek­tor Wiesław Materna ode­brał prace bez uwag.

Naprawa wieży­czki na dachu Koni­uchy 17A

Kończy się naprawa wieży­czki na dachu budynku Koni­uchy 17 uder­zonej piorunem.

Koniuchy 17 naprawa daszka-min

Gale­ria w treści.

Czy­taj więcej…

Koni­uchy 17 uderze­nie pioruna

Ok. godz. 16 w zwieńcze­nie narożnika dachu „wieży­czkę” budynku Koni­uchy 17A uderzył piorun. Dzięki błyskaw­icznej reakcji straży pożarnej nie doszło do rozprzestrze­nienia się ognia na pozostałą część dachu. W tym przykrym zdarze­niu na szczęś­cie nie ucier­piał żaden z mieszkańców oraz przechodniów.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+