Koni­uchy 19-​remont pio­nów balkonowych III etap

W związku z rozpoczę­ciem III etapu remontu pio­nów balkonowych prosimy o usunię­cie rzeczy z balkonów na środ­kowym pio­nie balkonowym.

Koniuchy 19-remont balkonow

Prace z ramienia inwest­ora nad­zoruje inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Koni­uchy 19-​polimer na klatkach

W związku z nad­chodzącą zimą zarządca nieru­chomości zale­cił nałoże­nie polimeru ochron­nego na klatki schodowe.

Firma FHU Grze­gorz Gumurski nałożyła warstwę ochronną na podłogi las­trikowe w klatkach Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu. Poz­woli to na ochronę przed solą i piask­iem nanos­zonym przez mieszkańców w okre­sie zimowym.

  • Wsplnota-Koniuchy-19-19A-polimer-na-podogach-09-2014-01-1024x768
  • Wsplnota-Koniuchy-19-19A-polimer-na-podogach-09-2014-02-1024x768

Zdję­cia Wykon­awcy.

Remont pio­nów balkonowych II etap

Zarządca nieru­chomości Grze­gorz Rutkowski infor­muje, o ter­minie rozpoczę­cia prac remontowych.

W dniu 22 wrześ­nia 2014r. firma Tar­bud rozpocznie prace remon­towe pio­nów balkonowych (II etap) Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu. Prace rozpoczną się od pionu narożnikowego (północ­nego –obraz). Zarządca nieru­chomości i Wykon­awca zwracają się z prośbą o usunię­cie rzeczy z balkonów). Nadzór z ramienia inwest­ora Wiesław Materna.

Koniuchy 19-II etap remontu pionow

Koni­uchy 19 rozpoczę­cie remontu wschod­niego pionu

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że w dniu 16 wrześ­nia rozpoczął się planowy remont balkonów.

Remont obe­j­muje 6 pio­nów balkonowych 2 wschod­nie i 4 zachod­nie. Zakres prac ustalony na zebra­niu członków Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu został uszczegółowiony we współpracy z inspek­torem nad­zoru Wiesławem Materną. W przy­padku zaist­nienia uza­sad­nionych okoliczności, prace mogą zostać rozsz­er­zone o wyko­nanie nowych posadzek betonowych oraz obróbek blacharskich.

  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 01
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 02
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 03

Wykon­awca Tar­bud, pełniący funkcję inspek­tora nad­zoru Wiesław Materna.

Remont wschod­nich pio­nów balkonowych

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że od dnia 12 wrześ­nia 2014 rozpoczyna się remont pio­nów balkonowych Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19a w Toruniu.

Remont jest real­iza­cją decyzji członków Wspól­noty mieszkan­iowej z zebra­nia które odbyło się w pier­wszym kwartale 2014 roku. W uzgod­nie­niu z wykon­awcą oraz inspek­torem nad­zoru prace rozpoczy­nają się od ściany wschod­niej, a następ­nie zostaną prze­nie­sione na ścianę zachod­nią (pion poczwórny). Szczegółowy zakres prac dla poszczegól­nych balkonów opra­cow­any został przez inspek­tora nad­zoru po inspekcji poszczegól­nych balkonów. W przy­padku najbardziej uszkod­zonych płyt balkonowych prace obe­jmą: skuwanie posadzki, nową izo­lację i obróbki blacharskie oraz wylanie nowej powierzchni. Równocześnie prosimy o opróżnie­nie balkonów.

Prace wykonuje firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, nadzór prowadzi inspek­tor Wiesław Materna.

By Joomla 1.7 Templates
Google+