Koni­uchy 19 rozpoczę­cie remontu wschod­niego pionu

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że w dniu 16 wrześ­nia rozpoczął się planowy remont balkonów.

Remont obe­j­muje 6 pio­nów balkonowych 2 wschod­nie i 4 zachod­nie. Zakres prac ustalony na zebra­niu członków Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu został uszczegółowiony we współpracy z inspek­torem nad­zoru Wiesławem Materną. W przy­padku zaist­nienia uza­sad­nionych okoliczności, prace mogą zostać rozsz­er­zone o wyko­nanie nowych posadzek betonowych oraz obróbek blacharskich.

  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 01
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 02
  • Koniuchy 19 remont pionu wschodniego start 03

Wykon­awca Tar­bud, pełniący funkcję inspek­tora nad­zoru Wiesław Materna.

By Joomla 1.7 Templates
Google+