Remont wschod­nich pio­nów balkonowych

Zarządca nieru­chomości infor­muje, że od dnia 12 wrześ­nia 2014 rozpoczyna się remont pio­nów balkonowych Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19a w Toruniu.

Remont jest real­iza­cją decyzji członków Wspól­noty mieszkan­iowej z zebra­nia które odbyło się w pier­wszym kwartale 2014 roku. W uzgod­nie­niu z wykon­awcą oraz inspek­torem nad­zoru prace rozpoczy­nają się od ściany wschod­niej, a następ­nie zostaną prze­nie­sione na ścianę zachod­nią (pion poczwórny). Szczegółowy zakres prac dla poszczegól­nych balkonów opra­cow­any został przez inspek­tora nad­zoru po inspekcji poszczegól­nych balkonów. W przy­padku najbardziej uszkod­zonych płyt balkonowych prace obe­jmą: skuwanie posadzki, nową izo­lację i obróbki blacharskie oraz wylanie nowej powierzchni. Równocześnie prosimy o opróżnie­nie balkonów.

Prace wykonuje firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, nadzór prowadzi inspek­tor Wiesław Materna.

By Joomla 1.7 Templates
Google+