Nowe ograniczniki ruchu

Od wschod­niej strony budynku mieszkalnego Wspól­noty Koni­uchy 21-​21A w Toruniu zamon­towano ograniczniki ruchu.

Wspolnota mieskaniowa Koniuchy 21-21A w Toruniu -ograniczniki ruchu

W związku z pow­tarza­ją­cymi się dewastac­jami doty­chcza­sowego ogranicznika ruchu firma Nexus B.V. Pro­fes­sional zamon­towała na zlece­nie zarządcy nieru­chomości nowe ograniczniki ruchu samochodowego.

Zdję­cie Maciej Kantorski

Wymi­ana okien na klatce schodowej

Koniuchy-21-wymienione-okna-na-klatce-schodowej

W dniu 14 lipca 2014 zgod­nie z decyzją mieszkańców wymieniono okna na klatce schodowej Koni­uchy 21. Prace wykon­ała firma Drewpast.

Zdję­cia Maciej Kantorski

Siatki na kom­i­nach wenty­la­cyjnych.

Zamon­towano siatki prze­ciw gołębiom na kom­i­nach wenty­la­cyjnych budynku Koni­uchy 21 w Toruniu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zdję­cia wykon­awcy pana Dar­iusza Chmurzyńskiego.

Wyniki przeglądu budowlanego Wspól­noty Koni­uchy 21-​21A

Coroczny przegląd ogól­nobu­dowlany Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 21-​21A w Toruniu nie stwierdził konieczności pil­nych napraw. Zalece­nia doty­czące obe­j­mują obróbki blacharskie na dachu oraz ściany attyki.


Zalece­nia doty­czące prac o charak­terze konserwacyjno-​estetycznym będą real­i­zowane na bieżąco.
Stan tech­niczny budynku nie stwarza zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Pro­tokół z kon­troli wraz z zdję­ci­ami do wglądu w siedz­i­bie zarządcy nieruchomości.

Koni­uchy 21-​siatki na kom­i­nach wenty­la­cyjnych

Miniatura Kratki001

W związku z nasi­la­ją­cymi się prob­le­mami z gołębi­ami zamon­towano siatki zabez­piecza­jące na kom­i­nach wenty­la­cyjnych.

Usługę wykon­ała firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

Wspól­nota Mieszkan­iowa Koni­uchy 21-​mur przy pocz­cie I etap

Koniuchy Murek Miniarura 01

Zgod­nie z zalece­ni­ami wiosen­nego przeglądu ogól­nobu­dowlanego Wspól­noty Koni­uchy 21 doko­nano zabez­pieczenia muru oporowego przy poczcie.


.

Czy­taj więcej…

Wspól­nota Mieszkan­iowa Koni­uchy 21-​ograniczniki

Zgod­nie z decyzją Zarządu Wspól­noty zamon­towano ograniczniki bloku­jące parkowanie na trawnikach.

  • INBOX)3469
  • INBOX)34691

Zdję­cia dzięki uprze­j­mości firmy FHU Nexus Dar­iusz Hajkowski.

Koni­uchy 21 wymi­ana wodomierzy

KOMU­NIKAT

W DNI­ACH 1214 LISTOPADA 2012 PONIEDZIAŁEK-​ŚRODA

W GODZ­I­NACH 913 ORAZ 1619

BĘDZIE DOKONY­WANA WYMI­ANA WODOMIERZY

W LOKALACH MIESZKALNYCH WSPÓL­NOTY MIESZKANIOWEJ

KONI­UCHY 21

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+