Uszczel­nie­nie zbiegu murów

W celu lik­widacji prze­cieków doko­nano uszczel­nienia łączenia ścian na budynku Koni­uchy 23B w Toruniu. Prace o charak­terze wysokościowym.

  • imager-056
  • imager-057
  • imager-058
  • imager-059
  • imager-060

Mal­owanie obróbek blachars­kich

Real­izu­jąc kole­jne zalece­nia z wiosen­nego przeglądu budowlanego zle­cono mal­owa­nia antyko­rozyjnego obróbek blachars­kich na dachu budynku Koni­uchy 23 w Toruniu. W pier­wszej kroku usunięto ogniska korozji, a następ­nie pokryto blachę odpowied­nimi far­bami. Zdję­cia Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

Czy­taj więcej…

Zakończe­nie remontu wia­trołapów oraz elewacji

Firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski prowadzi prace finalne doty­czące prac na pio­nach elewa­cyjnych nad wia­troła­pami. W ramach tych prac wyko­nano do tej pory:
–nałożono nowy tynk na elewacji (frag­menty gład­kie);
–poma­lowano ściany wia­trołapów, ele­menty drew­ni­ane oraz blacharkę;
–zaim­preg­nowano cegły klinkierowe;
–umyto ciśnieniowo pol­bruk oraz doko­nano impre­g­nacji;
–poma­lowano płotki;
–odt­wor­zono zieleń;
–oczyszc­zono daszki z glonów.

Gale­ria w artykule

Czy­taj więcej…

Wymi­ana śmiet­nika przy placu zabaw.

Uwzględ­ni­a­jąc uwagi mieszkańców doko­nano wymi­any kosza ulicznego przy placu zabaw.

  • image121
  • image201

Kawasaki Ninja 300

Remont wia­trołapów Koni­uchy 23-​23B.

W sobotę rozpoczyna się remont 3 wia­trołapów Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 23-​23B.
Wykon­awca Tar­bud Łukasz Tarczykowski.

By Joomla 1.7 Templates
Google+