Koza­cka 1618 miejsce parkingowe dla inwalidy

Zakończe­nie prac przy wyz­nacza­niu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wspolnota mieszkaniowa Kozacka 16-18 Torun -miejsce parkingowe dla inwalidy

W związku z wnioskami mieszkańców Wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 1618 w Toruniu zarządcy nieru­chomości firma Nexus B.V. Pro­fes­sional wyz­naczyła i oznakowała miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Zdję­cia Maciej Kantorski

Czyszcze­nie rynien

Kozacka 18 social 01 Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała usługę czyszczenia rynien, rur oraz koszy spustowych.

Przy­pom­i­nany o konieczności sprzą­ta­nia tarasów, woda deszc­zowa spłuku­jąca opadłe liś­cie, glebę wypłukaną z donic oraz inne zabrudzenia prowadzi do zapy­cha­nia odpły­wów, rur i koszy spus­towych. W kon­sek­wencji prowadzi to do przele­wa­nia się wody i zale­wa­nia okien poniżej. Proszę zapoz­nać się z zdję­ci­ami w galerii.

Zdję­cia wykonał Dar­iusz Chmurzyński.

Czy­taj więcej…

Prze­bu­dowa chod­nika

Dob­ie­gają końca prace przy prze­bu­dowie chod­nika oraz wyz­nacze­niu miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy budynku Koza­cka 1618 w Toruniu. Wykon­awca firma Nexus B.V. Pro­fes­sional wykona zle­cone prace do końca tygodnia.

  • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 01
  • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 02
  • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 03
  • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 04

Zdję­cia Maciej Kantorski

Koza­cka 1618 wyniki przeglądu budowlanego

Coroczny przegląd ogól­nobu­dowlany Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 1618 w Toruniu nie stwierdził konieczności pil­nych napraw oprócz remontu jed­nego z tarasów. Prace te zostały ujęte w planach remon­towych na rok 2014.

Prace o charak­terze este­ty­cznym będą real­i­zowane w ramach prac bieżą­cych. Stan tech­niczny budynku nie stwarza zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pro­tokół z kon­troli do wglądu w siedz­i­bie zarządcy nieruchomości.

Koza­cka 1618 zebez­piecze­nie kom­inów

Zamon­towano kratki zabez­piecza­jące na kom­i­nach wenty­la­cyjnych oraz zabez­piec­zono siatką kosz spus­towy. Miejsce: Koza­cka 1618 w Toruniu. Wykon­awca Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

  • DSC_0402
  • DSC_0427
  • DSC_0426
  • DSC_0428

Koza­cka 1618 zabez­piecze­nie przed ptakami

Na budynku Koza­cka 1618 założono siatkę zabez­piecza­jącą przed ptakami na koszu spus­towym. Wykon­awca Dar­iusz Chmurzyński.

  • 05
  • 04

WM Koza­cka 1618 zakończe­nie głosowa­nia

Infor­mu­jemy, że w dniu 07 marca zakońc­zono zbieranie głosów pod Uch­wałami pod­ję­tymi na zebra­niu Wspól­noty. Głosowanie prowad­zono w try­bie mieszanym. Wszys­tkie Uch­wały uzyskały powyżej 50% wyma­ganych głosów. O treści Członkowie Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 1618 w Toruniu zostaną poin­for­mowa­niu korespondencyjnie.

Zebranie WM Koza­cka 1618 w Toruniu 2014

Do Członków
Wspól­noty Mieszkan­iowej
Koza­cka 1618 w Toruniu

Szanowni Państwo
Zarząd Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 1618 w Toruniu wraz Zarządcą Nieru­chomości Grze­gorzem Rutkowskim zapraszają właś­ci­cieli lokali w budynku Koza­cka 1618 na zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 roku (piątek) o godz. 17:15 w siedz­i­bie zarządcy nieru­chomości Koni­uchy 1938

Planowany porządek zebra­nia:
1. Otwar­cie zebra­nia i pow­i­tanie
2. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie udzie­le­nie abso­lu­to­rium dla Zarządu Wspól­noty
3. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie zatwierdzenia spra­woz­da­nia finan­sowego za Rok 2013
4.przyjęcia nowego planu gospo­dar­czego na 2014 rok
5. Pod­ję­cie pozostałych uch­wał
6. Wolne wnioski i propozy­cje innych uch­wał
7. Zakończe­nie zebrania

By Joomla 1.7 Templates
Google+