Wymi­ana okien na klatkach schodowych Koza­cka 3240

Zgod­nie z uch­wała Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240, doko­nano wymi­any okien na wszys­t­kich klat­ach schodowych. Prace wyko­nane zostały z har­mono­gramem. Wymi­any okien dokony­wała firma 2M Maksy­mow­icz z Torunia

Czas remon­tów

Zgod­nie z przyję­tymi uch­wałami Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 rozpoczęto prace remontowe.

1. Doko­nano remontu balkonów pionu klatki 38 i 40. Prace wykony­wała firma TARBUD.

2. W najbliższym cza­sie firma 2M dokona wymi­any okien drew­ni­anych na PCV na wszys­t­kich klatkach schodowych. Przewidy­wany ter­min przełom czerwiec/​lipiec 2015.

3.Przewidywane dal­sze prace to wymi­ana zaworów kulowych pod­pi­onowych oraz zaworów na insta­lac­jach zim­nej wody w całym ciągu piwnicznym

Kon­serwacja „kop­erty„

Na wniosek mieszkańców wyko­nano kon­serwację znaków poziomych przy wjeździe do garaży.

Wspolnota mieszkaniowa Kozacka 32-40 koperta

W odpowiedzi na prośby mieszkańców Wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 3240 w Toruniu zarządca nieru­chomości zle­cił kon­serwację tzw. „kop­erty” przy zjeździe do garaży pomiędzy klatkami schodowymi Koza­cka 32 i Koza­cka 34 w Toruniu. Prob­lem stanow­iły samo­chody parku­jące w świ­etle zjazdu stwarza­jące zagroże­nie zarówno dla pieszych, jak i pojazdów. Prace wykon­ali pra­cown­icy firmy Nexus B.V. Pro­fes­sional.

Zdję­cie Maciej Kantorski

Koza­cka 3240 prace na dachu

Kozacka 32-40 prace na dachu minFirma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała na dachu Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 w Toruniu prace zle­cone przez zarządce nieruchomości.

Zakres prac obejmował:

 • czyszcze­nie rynien;
 • wymi­anę uszkod­zonych nasad kominowych;
 • mon­taż kolców;

Wyko­nane prace na rzecz Wspól­noty Koza­cka 3240 ode­brał pra­cownik zarządcy nieru­chomości kierownik Maciej Kantorski.

Zdję­cia Cumu­lus, gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

Koza­cka 32-​malowanie ściany

Wykon­awca Tar­bud rozpoczął prace związane z mal­owaniem elewacji pomiędzy klatkami Koza­cka 3234.

 • zdjecia grzegorzastrona 02
 • zdjecia grzegorzastrona 03
 • zdjecia grzegorzastrona 04
 • zdjecia grzegorzastrona 05
 • zdjecia grzegorzastrona 06
 • zdjecia grzegorzastrona 07

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Zakończe­nie remontu pio­nów Koza­cka 3436

Zakońc­zony został remont pio­nów balkonowych.

Zakres prac obe­j­mował wymi­anę sko­rodowanych ele­men­tów balustrady na nowe, mon­taż nowych „lus­ter” z plek­si­glasu oraz prace malarskie. Prace wykon­ała firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, funkcję inspek­tora nad­zoru pełnił Wiesław Materna.

 • zdjecia grzegorzastrona 08
 • zdjecia grzegorzastrona 09

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Koza­cka 3240 spawanie balustrad

W naw­iąza­niu do poprzed­niego postu poniżej prezen­tu­jemy fotorelację z stanu remon­towanych pio­nów oraz postępy prac.

Kozacka 32-40 spawanie poreczy-social 22

Gale­ria w rozwinię­ciu, zdję­cia Łukasz Tarczykowski

Czy­taj więcej…

Remont pio­nów — aktu­al­iza­cja

Kozacka 36 spawanie balustradW dniu dzisiejszym firma Tar­bud przys­tąpiła do prac spawal­niczych przy balustradach remon­towanych pionów.

Zdję­cia Maciej Kantorski

By Joomla 1.7 Templates
Google+