Czas remon­tów

Zgod­nie z przyję­tymi uch­wałami Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240 rozpoczęto prace remontowe.

1. Doko­nano remontu balkonów pionu klatki 38 i 40. Prace wykony­wała firma TARBUD.

2. W najbliższym cza­sie firma 2M dokona wymi­any okien drew­ni­anych na PCV na wszys­t­kich klatkach schodowych. Przewidy­wany ter­min przełom czerwiec/​lipiec 2015.

3.Przewidywane dal­sze prace to wymi­ana zaworów kulowych pod­pi­onowych oraz zaworów na insta­lac­jach zim­nej wody w całym ciągu piwnicznym

By Joomla 1.7 Templates
Google+