Wspól­nota Mieszkan­iowa Koza­cka 4244 w Toruniu

Koza­cka 4244 naprawa daszku wia­trołapu

W związku z prze­ciekami wyko­nano prace nad dachami wia­trołapów. Wykon­awca Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

Kozacka 42 44 wymiana pokrycia dachowego 2015

Gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

Prace remon­towe na tarasie Koza­cka 42

Zarządca nieru­chomości Ger Invest Con­sult­ing infor­muje, że w dniu 5 listopada 2014 rozpoczną się prace remon­towe na budynku Koza­cka 42 w Toruniu.

Kozacka 42-ogloszenie o dociepleniu scian

Prace zostały zale­cone w opinii tech­nicznej przy­go­towanej przez inspek­tora Wiesława Maternę i doty­czą uzu­pełnienia izo­lacji ter­micznej (docieple­nie) ścian lokalu od strony tarasu. W kon­sek­wencji polep­sze­niu uleg­nie bilans cieplny obiektu wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 4244 w Toruniu. Za utrud­nienia przepraszamy.

Prace przeprowadzi firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Docieple­nie prze­jś­cia

W związku z zgłaszanymi przez mieszkańców prob­le­mami prze­marza­nia podłóg rozpoczęto docieple­nie prze­jś­cia. Rozwiązanie kon­sul­towane zostało z inspek­torem nad­zoru. Prace wykonuje firma Tarbud.

  • Kozacka 42 docieplenie 01
  • Kozacka 42 docieplenie 02
  • Kozacka 42 docieplenie 04
  • Kozacka 42 docieplenie 05
  • Kozacka 42 docieplenie 07
  • Kozacka 42 docieplenie 08

Koza­cka 4244 sprzatanie dachu

W dniu 2223 maja br. firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński zgod­nie z zalece­ni­ami z przeglądu budowlanego wyko­nanego przez Wiesława Maternę oczyś­ciła dach i rynny na budynku Koza­cka 4244 w Toruniu. Zdję­cia w pełnej treści artykułu.

Czy­taj więcej…

Wyniki przeglądu budowlanego Koza­cka 4244 w Toruniu

Coroczny przegląd ogól­nobu­dowlany Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4244 w Toruniu nie stwierdził konieczności pil­nych napraw. Sug­erowane remonty zostaną uwzględ­nione w ramach planu remon­towego na rok 2015. Prace o charak­terze kon­serwa­cyjnym zostaną wyko­nane na bieżąco.
Stan tech­niczny budynku nie stwarza zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Pro­tokół z kon­troli do wglądu w siedz­i­bie zarządcy nieruchomości.

Koza­cka 4244 mal­owanie klatki

1malowanie
W opar­ciu o uch­wałę Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4244 Zarząd wspól­noty wybrał firmę do mal­owa­nia klatek.

Czy­taj więcej…

Koza­cka 4244-​zebranie Wspól­noty

Zapraszamy na coroczne zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4244 w dniu 21 lutego br. o godz. 1915 (czwartek) w suszarni.

Wymi­ana ciepłomierzy

Wymi­ana ciepłomierzy

Uprze­jm­nie infor­mu­jemy o zakończe­niu prac związanych z wymi­aną wodomierzy i ciepłomierzy na tere­nie nieru­chomości Koza­cka 4244.

By Joomla 1.7 Templates
Google+