Koza­cka 4648 prace na balkonach.

Pan Dar­iusz Chmurzyński wykonał usługę mon­tażu kol­ców zabez­piecza­ją­cych przed ptakami.

Kozacka 46-48 prace na dachu min

Prace zostały wyko­nane na pio­nie balkonowym należą­cym do Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 w Toruniu. Prace zostały zle­cone przez zarządcę nieru­chomości w odpowiedzi na uwagi członków Wspólnoty.

Zdję­cia firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński, gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Czy­taj więcej…

Prz­eróbka grze­jników Koza­cka 4648

Zmniejszenie grzejników na wspólnocie mieszkaniowej Kozacka 46-48 na podstawie decyzji zarządcy nieruchomości.Zgod­nie z decyzją pod­jętą na zebra­niu Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 zarządca nieru­chomości zle­cił zmniejsze­nie ilości żeber grze­jników w pomieszczeni­ach wspól­nych (suszarniach).

Zmi­ana ta wynika z przewymi­arowa­nia urządzeń grzew­czych i związanych z tym niepro­por­cjon­al­nie wiel­kich udzi­ałów kosztów części wspól­nych. Usługę wykon­ała firma ZUT Kon­ser­wa­tor, obliczeń zapotrze­bowa­nia mocy dokonał Maciej Kan­torski, zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

Czy­taj więcej…

Koza­cka 46-​remont schodów cd.

Kilka ujęć remontu schodów Wspól­noty Koza­cka 4648.

  • zdjecia grzegorzastrona 10
  • zdjecia grzegorzastrona 11
  • zdjecia grzegorzastrona 12

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Nowe schody Koza­cka 46

Adam Bąk kon­tynu­uje prace związane z remon­tem schodów wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 4648 w Toruniu. Na chwilę obecną jakość prac nie budzi zastrzeżeń.

  • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 01
  • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 02
  • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 03

Zdję­cia Maciej Kantorski

Rozpoczę­cie remontu schodów wejś­ciowych.

Zgod­nie z decyzją pod­jętą na corocznym zebra­niu rozliczeniowym Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 zarządca nieru­chomości pod­jął stara­nia w celu wyłonienia firmy mającej wykonać remont schodów do klatki Koza­cka 46.

Po anal­izie rozwiązań tech­nicznych pod­jęto decyzję o odbu­dowie schodów w tech­nologi las­trika płukanego. Od dnia 4 lipca 2014 wyło­niona firma rozpocznie prace przy­go­towaw­cze. tj. skuwanie starych okładzin, przy­go­towa­nia podłoża i całok­sz­tałtu frontu prac. Na tym etapie pojawią się niedo­god­ności związane z ogranic­zonym dostępem do nieru­chomości. Poniższe zdję­cia prezen­tują stan obecny schodów wejściowych.

  • kozacka 46 remont schodow start 1
  • kozacka 46 remont schodow start 2
  • kozacka 46 remont schodow start 3

Koza­cka 4648 sprzatanie dachu

W dniu 2223 maja br. firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński zgod­nie z zalece­ni­ami z przeglądu budowlanego oczyś­ciła dach i rynny na budynku Koza­cka 4648 w Toruniu. Zdję­cia w pełnej treści artykułu.

Czy­taj więcej…

Wyniki przeglądu budowlanego Koza­cka 4648 w Toruniu

Coroczny przegląd ogól­nobu­dowlany Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 4648 w Toruniu potwierdził konieczności pil­nych napraw. Sug­erowane remonty zostały uwzględ­nione w ramach planu remon­towego na rok 2014.

Remont doty­czyć będzie schodów wejś­ciowych do klatki Koza­cka 46 oraz remont pio­nów balkonowych.

Prace o charak­terze kon­serwa­cyjnym zostaną wyko­nane na bieżąco.
Stan tech­niczny budynku nie stwarza zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Pro­tokół z kon­troli do wglądu w siedz­i­bie zarządcy nieruchomości.

WM Koza­cka 4648 pod­sumowanie zebra­nia

Na zebra­niu w dniu 10 marca 2014r. obecni członkowie Wspól­nota pod­jęli liczne decyzje mające na celu redukcję kosztu zuży­cia energii cieplnej oraz struk­tury jej zuży­cia. Decyzje te mają m.in. odzwier­ciedle­nie w pro­jek­cie zmi­any Reg­u­laminu zasad rozlicza­nia kosztów zuży­cia energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków. Na zebra­niu za tymi zmi­anami głosowali członkowie Wspól­noty dys­ponu­jący udzi­ałami w wysokości 42,60%, przy braku sprze­ciwu. Głosowanie prze­chodzi w tryb mieszany zgod­nie z Ustawą o włas­ności lokali.

By Joomla 1.7 Templates
Google+