Zakończe­nie prac przy schodach Koza­cka 5

Zakońc­zono prace przy schodach od strony północ­nej budynku. Zgod­nie z uch­wałą wyko­nano czapy las­trykowe. Prace wykon­ała firma Adam Bąk usługi las­trykarskie. Po zakończe­niu powyższych następ­nym etapem będzie odt­worzenia zie­leni od strony północnej.

Prz­erwa w dostawie ciepłej wody

awaria-brak wody W dniu 15 wrześ­nia br. (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 1215 nastąpi prz­erwa w dostawie ciepłej wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu.

Powyższą infor­ma­cję przekazał zarządcy nieru­chomości przed­staw­iciel wykon­awcy. Prz­erwa wynika z dob­ie­ga­ją­cych zakończenia prac przy budowie węzła cieplnego w w/​w Wspól­no­cie Mieszkan­iowej. W poniedzi­ałek nastąpi przełącze­nie źródła zasile­nia w energię cieplną na docelową magis­tralę wysok­iego para­metru zna­j­du­jącego się w ciągu ulicy Koza­ck­iej. Od tego momentu budynek będzie zasi­lany nieza­leżnie od pozostałych budynków.

Koza­cka 5-​wjazd do garaży

KOMU­NIKAT


Z PRZY­CZYN NIEZA­LEŻNYCH OD WYKON­AWCY NIEPRZEWIDZIANE WARUNKI POGODOWE UNIEMOŻLI­WIA­JĄCE PRZYŚPIESZE­NIE PRO­CESU TECH­NO­LOG­ICZNEGO I ODBIORÓW CZĘŚ­CIOWYCH WYKONY­WANEGO PRZYŁĄCZA WYSKOPARA­METROWEGO POWODUJĄ, ŻE ZAKOŃCZE­NIE PRAC UMOŻLI­WIA­JĄ­CYCH KORZYS­TANIE Z GARAŻY ZOSTAJE PRZE­SUNIĘTE MAKSY­MAL­NIE DO DNIA 7 SIERP­NIA 2014.
FIRMA REBUD DOŁOŻY WSZEL­KICH STARAŃ ABY PRACE BYŁY ZAKOŃC­ZONE JAK NAJSZY­B­CIEJ I SUKCESY­WNIE BĘDZIE UMOŻLI­WIAŁA KORZYS­TANIE Z KOLE­JNYCH GARAŻY.
ZA WSZELKIE UTRUD­NIENIA PRZEPRASZA FIRMA EDF S.A.

Koza­cka 5-​rozpoczęcie prac EDF

EDF rozpoczęło wykony­wanie przekopu do nowego węzła cieplnego w budynku Koza­cka 5 w Toruniu. W związku z powyższym dostęp do garaży będzie utrudniony.

Nowa insta­lacja zim­nej wody w budynku Koza­cka 5

Firma Kon­ser­wa­tor zakończyła budowę insta­lacji zasi­la­jącej nowy węzeł cieplny.

Prace te są kole­jnym ele­mentem budowy nowej infra­struk­tury cen­tral­nego ogrze­wa­nia oraz ciepłej wody użytkowej budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Umożli­wić ma ona docelowo zmniejsze­nie strat na prze­syle, wzrost kom­fortu cieplnego oraz redukcję kosztów związanych z energią cieplną.

  • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 01
  • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 02
  • Kozacka 5 nowa instalacja wody 2014 03

Wszelkie prace zakończyć się mają do końca sierp­nia 2014r.

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

Koza­cka 5 brak wody

Kozacka 5 przerwa w dostawie wody 04-07-2014.W związku z pra­cami wykony­wanymi przez Toruńskie Wodociągi w piątek (4 lipca) w godz­i­nach 812 prz­er­wana zostanie dostawa wody do budynku Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Prace związane są z budową nowego węzła cieplnego.

Za utrud­nienia przepraszamy.

Budowa nowego przyłącza energii cieplnej Koza­cka 5-​5B

kozacka 5 trasa nowego przylacza energii cieplnej

W dniu 26 czer­wca br. nastąpi przekazanie placu budowy fir­mie EDF. Tym samym rozpocznie się budowa nowego przyłącza wysok­iego para­metru dla Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 5-​5B w Toruniu. Na miesiąc sier­pień planowany jest rozruch nowego węzła oraz odłącze­nie się od osied­lowej sieci niskopara­metrowej. Planowany prze­bieg trasy przed­stawia grafika powyżej. W trak­cie budowy mogą nastąpić prob­lemy z korzys­taniem z garaży indy­wid­u­al­nych oraz samego zjazdu do garaży.

Komu­nikat Koza­cka 5-​5B w Toruniu

KOMU­NIKAT dot. Koza­ck­iej 5-​5B Toruń
W dniu 27 maja (wtorek) o godzinie 9-​tej rozpocznie się płukanie insta­lacji ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym w tym cza­sie oraz tuż po zakończe­niu pro­cesu z kranów płynąć będzie zabrud­zona woda.
Za utrud­nienia przepraszamy.

By Joomla 1.7 Templates
Google+