Wspól­nota Mieszkan­iowa Koni­uchy 7 w Toruniu

Oznakowanie poziome parkingu Koni­uchy 7

Na wniosek mieszkańców doko­nano oznakowa­nia poziomego parkingu od strony Klatki Koni­uchy 7A. W chwili obec­nej wyz­naczano miejsca pos­to­jowe, dzięki temu uzyskano wiecej miejsc oraz wskazano poprawne parkowanie. Mal­owa­nia oznaczeń wykon­ała firma Agatka

Koni­uchy 7 –nowe opierze­nie kom­ina

Firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński wykon­ała nowe opierze­nie kom­ina na budynku Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 7 w Toruniu.

  • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 01
  • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 02
  • Koniuchy 7 prace na dachu 2015 03

Zakończe­nie remontu dachu

Zakońc­zony został remont dachu na budynku Koni­uchy 7.

Remont obe­j­mował zmi­anę pro­filu dachu w celu poprawy spływu wody oraz lik­widację potenc­jal­nych zas­toin. Następ­nie położono nową warstwę papy wierzch­niego krycia. Równocześnie zmody­fikowano obróbki blacharskie w celu lep­szego zabez­pieczenia antyko­rozyjnego. Prace zostały ode­brane przez inspek­tora nad­zoru Wiesława Maternę, przed­staw­iciela zarządcy Macieja Kan­torskiego oraz wykon­awcy Łukasza Tarczykowskiego.

  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 01
  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 02
  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 03
  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 04
  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 05
  • Koniuchy 7 remont dachu 2014 06

Zdję­cia Maciej Kantorski

Konkurs Toruń Ogro­dem

Infor­mu­jemy że zeszłoroczna aranżacja terenów zielonych Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 7 została zgłos­zona do konkursu Toruń Ogro­dem.

Wspólnota Mieszkaniowa Koniuchy 7 Toruń ogrodem

Zakończe­nie remontu kom­inów Koni­uchy 72014

Zakońc­zono remont kom­inów wenty­la­cyjnych na budynku Koni­uchy 7 w Toruniu. Prace wykon­ała firma Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński .

Koniuchy 7 remont kominow

Wiesław Materna pełniący funkcję inspek­tora nad­zoru ode­brał prace bez uwag.

Gale­ria w treści.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+