Mod­ern­iza­cja wejść na teren pos­esji Żwirki i Wig­ury 77

Zgod­nie z uch­wałą Wspól­noty Żwirki i Wig­ury 77 doko­nano mod­ern­iza­cji wejść na teren pos­esji. Doty­chcza­sowy sys­tem elek­troza­czepów zastą­pi­ono zworami magen­ty­cznymi. W związku z powyższym przy­pom­i­nam, że wejś­cie na teren Wspól­noty odbywa się tylko za pomocą kodów domo­fonowych. Prace wykon­ała firma ZUT Rumińscy

Żwirki i Wig­ury 77 –kon­serwacja mon­i­toringu

Zarządca nieru­chomości zle­cił kon­serwację, mod­ern­iza­cję i ewen­tu­alną naprawę sys­temu mon­i­toringu należącego do Wspól­noty Mieszkan­iowej Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

 • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 01
 • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 02
 • Zwirki i Wigury 77-naprawa monitoringu 03

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Żwirki i Wig­ury 77 –remont balustrad

Decyzją zarządcy nieru­chomości wykony­wany jest remont balustrad od ulicy Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

Prace obe­j­mują mechan­iczne oczyszcze­nie balustrad, sta­bi­liza­cję obrzeży betonowych, lokalnie ponowne ułoże­nie kostki betonowej oraz sku­cie i uzu­pełnie­nie luźnych tynków.

Prace wykonuje firma Nexus BV Pro­fes­sional. Gale­ria w artykule.

Czy­taj więcej…

Żwirki i Wig­ury 77 –uzu­peł­ni­anie czyn­nika grzew­czego

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI WSPÓL­NOTY MIESZKAN­IOWEJ ŻWIRKI I WIG­URY 77 W TORUNIU INFOR­MUJE ŻE W DNIU 03.10.2014 PIĄTEK OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIAgrzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Wymi­ana zaworów pod­pi­onowych Żwirki i Wig­ury 77

Zgod­nie z treś­cią Uch­wały Wspól­noty Mieszkan­iowej Żwirki i Wig­ury 77 pod­jętą na zebra­niu rocznym, doko­nano wymiany/​montażu zaworów równoważą­cych na insta­lacji ciepłej wody użytkowej w budynku.

 • Zwirki i Wigury 77-zawory 01
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 02
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 03
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 04
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 05
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 06
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 07
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 08
 • Zwirki i Wigury 77-zawory 09

Prace wykon­ała firma Hydrotermpro­jekt Andrzej Gzella.

By Joomla 1.7 Templates
Google+