Mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia w halach gara­zowych Polna 8J

W celu zmniejszenia zuży­cia energii elek­trycznej doty­chcza­sowe jarzeniówki zastą­pi­ono oświ­etle­niem LED. Sza­cuje się, że zuży­cie energii w garażach zostanie zmniejs­zone o 60%-70%. Równocześnie wyreg­u­lowano czu­jki ruchu w halach garażowych. Planowana jest dal­sza mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia na tere­nie wspól­noty. Prace wykon­ała firma ZUT KONSERWATOR

Plan prze­bu­dowy Polnej-​ostateczny ksz­tałt

Po kon­sul­tac­jach społecznych przed­staw­iony został plan prze­bu­dowy ulicy Pol­nej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Okrężnej. Więcej infor­ma­cji pod linkiem.

Plan prze­bu­dowy Pol­nej

Po kon­sul­tac­jach społecznych przed­staw­iony został plan prze­bu­dowy ulicy Pol­nej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Okrężnej. Więcej infor­ma­cji pod linkiem poniżej:

http://​www​.przepis​naulice​.pl/​z​n​a​m​y​-​o​s​t​a​t​e​c​z​n​y​-​p​r​o​j​e​k​t​-​n​o​w​e​j​-​p​o​l​n​e​j​/

Polna 8J zebranie rozliczeniowe za rok 2014

Do
Członków
Wspól­noty Mieszkan­iowej
Polna 8J w Toruniu

Zarząd Wspól­noty Mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu wraz Zarządcą Nieru­chomości Grze­gorzem Rutkowskim zapraszają właś­ci­cieli lokali w budynku Polna 8J na zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej, które odbędzie się w dniu 26 sty­cz­nia 2015 roku (poniedzi­ałek) o godz. 17:15 w pomieszcze­niu HOBBY na tere­nie Wspól­noty Polna 8J

Planowany porządek zebrania:

  1. Otwar­cie zebra­nia i powitanie
  2. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie udzie­le­nie abso­lu­to­rium dla Zarządu Wspólnoty
  3. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie przyję­cia spra­woz­da­nia finan­sowego za Rok 2014 oraz nowego planu gospo­dar­czego na 2015 rok
  4. Przyję­cie pozostałych uchwał
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończe­nie zebrania

Przegląd ogól­nobu­dowlany budynku Polna 8J

W dniu 21 listopada 2014 wyko­nany został przegląd ogól­nobu­dowlany budynku Polna 8J w Toruniu.

Pro­tokół wyma­ganego Prawem Budowlanym przeglądu nie wykazał istot­nych zale­ceń w zakre­sie stanu tech­nicznego budynku. Budynek nie stanowi zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców. Zalece­nia o charak­terze kon­serwa­cyjnym zostaną ujęte w planie prac konserwacyjno-​remontowych na rok 2015. Doku­men­tacja zdję­ciowa wraz z pro­tokołem do wglądu w biurze zarządcy nieru­chomości Koni­uchy 1938 w Toruniu.

Przegląd wykonał inspek­tor nad­zoru Wiesław Materna.

Polna 8J-​polimer jesi­enny

Zarządca nieru­chomości zle­cił nałoże­nie powłok ochron­nych w budynku Polna 8J w Toruniu.

Opis i gale­ria w treści.

Czy­taj więcej…

Polna 8J –uzu­peł­ni­anie czyn­nika C.O.

KOMU­NIKAT

ZARZĄDCA NIERU­CHOMOŚCI WSPÓL­NOTY MIESZKAN­IOWEJ POLNA 8J W TORUNIU INFOR­MUJE ŻE W DNIU 01.10.2014 ŚRODA OD 16:00. ZOSTANIE PRZEPROWAD­ZONE UZU­PEŁNIE­NIE CZYN­NIKA GRZEW­CZEGO W INSTA­LACJI CEN­TRAL­NEGO OGRZEWANIAgrzejnikW CELU ODPOWI­ETRZENIA KALO­RYFERÓW PROSZĘ OTWORZYĆ ZAWORY TER­MOSTATY­CZNE PRZY KALO­RYFER­ACH NA MAX ORAZ ZAWORY KULOWE NA KLATCE SCHODOWEJ W SZAFCE C.O. W POZY­CJI RÓWNOLEGŁEJ DO RUR. PO DWÓCH DNI­ACH MOŻE­CIE PAŃSTWO POWRÓ­CIĆ DO DOTY­CHCZA­SOWYCH NASTAW

UWAGA !!! PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE PRZE­CIEKI

Z KALO­RYFERÓW, SZAFEK CEN­TRAL­NEGO OGRZE­WA­NIA ORAZ RUR W PIWNI­CACH. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓ­CIĆ NA KORKI PRZY KALO­RYFER­ACH, Z KTÓRYCH MOGĄ WYS­TĄPIĆ WYCIEKI. KOSZT WYMI­ANY KORKA LEŻY PO STRONIE
WŁAŚ­CI­CIELA LOKALU W RAZIE ZAIST­NIENIA PRZE­CIEKÓW PROSZĘ O KON­TAKT Z FIRMĄ

ZUT KON­SER­WA­TOR TEL 56 645 88 52

Nakładanie polimeru ochron­nego na podłogi.

Zarządca nieru­chomości Ger Invest Con­sult­ing infor­muje o pra­cach na budynku Wspól­noty mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu.

W dni­ach 1519 wrześ­nia nałożony zostanie polimer ochronny na podłogi w wia­troła­pach oraz pode­jś­ci­ach do pier­wszych schodów w klatkach. Zabieg ma na celu ochronę płytek ceram­icznych przed szkodli­wym dzi­ałaniem soli oraz piasku w okre­sie zimowym. Prace zostaną jak co roku pokryte z środ­ków na tytule Eksploatacja.

Usługę wykona firma PHU Grze­gorz Gumurski (gospo­darz domu).

By Joomla 1.7 Templates
Google+