Mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia w halach gara­zowych Polna 8J

W celu zmniejszenia zuży­cia energii elek­trycznej doty­chcza­sowe jarzeniówki zastą­pi­ono oświ­etle­niem LED. Sza­cuje się, że zuży­cie energii w garażach zostanie zmniejs­zone o 60%-70%. Równocześnie wyreg­u­lowano czu­jki ruchu w halach garażowych. Planowana jest dal­sza mod­ern­iza­cja oświ­etle­nia na tere­nie wspól­noty. Prace wykon­ała firma ZUT KONSERWATOR

By Joomla 1.7 Templates
Google+