Wyłącze­nie latarni za budynkiem.

  • Rolnicza 25 decyzja w spraie oswietlenia
Infor­mu­jemy, że otrzy­mal­iśmy decyzję Wspól­noty Mieszkan­iowej Rol­nicza 25-​25b w Toruniu doty­czącą wyłączenia lamp parkowych za budynkiem Rol­nicza 25-​29b. Infor­mu­jemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzy­mal­iśmy żad­nej oferty/​propozycji par­ty­cy­pacji w kosz­tach utrzy­ma­nia oświetlenia.

Docieple­nie bloku-​kolejny etap.

W dniu wczo­ra­jszym Zarząd Wspól­noty Mieszkan­iowej Rol­nicza 29-​29B w Toruniu dokonał wyboru kolorystyki elewacji oraz zaak­cep­tował zakres prac związanych z docieple­niem w/​w budynku. W dniu dzisiejszym rozpoczęto pro­ce­durę naboru ofert rozsyła­jąc przed­miar robót.

Naprawa coko­lika.

W dniu dzisiejszym napraw­iono uszkod­zony coko­lik przy wejś­ciu do klatki Rol­nicza 29A.

  • DSC_0210
  • DSC_0211

Naprawę wykon­ała firma Cumulus.

Zebranie Wspól­noty Rol­nicza 29-​29B

W dniu 29 sty­cz­nia odbyło się zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej Rol­nicza 29-​29B w Toruniu.

Zapro­ponowane uch­wały oraz uch­wały pod­jęte na zebra­niu Wspól­noty zostały przyjęte i przegłosowane.

Wymi­ana domo­fonów Wspól­noty mieszkan­iowej Rol­nicza 29-​29B

po wymianie 2-min

Firma ZUT Kon­ser­wa­tor wykon­ała mon­taż nowch bramo­fonów w 2 klatkach schodowych oraz wymi­anę aparatów (słuchawek) w mieszkaniach.

Zdję­cia będące włas­noś­cią Ger Invest Con­sult­ing Grze­gorz Rutkowski.

Czy­taj więcej…

Wymi­ana domo­fonów

W związku z pod­ję­ciem przez Wspól­notę Mieszkan­iową Rol­nicza 29-​29B w Toruniu uch­wały o wymi­anie domo­fonów infor­mu­jemy, że w dniu 6 wrześ­nia 2013 rozpocznie się wymi­ana w klatkach Rol­nicza 29 i Rol­nicza 29A w godzinach

  • 1012

  • 1517

Mieszkańców prosimy o obec­ność i o udostęp­nie­nie lokali. Usługę wykony­wać będzie firma ZUT Konserwator.

Rol­nicza 29-​29B wymi­ana domo­fonów

  • pc1000
  • unifon

W związku z pod­ję­ciem Uch­wały Wspól­noty Mieszkan­iowej Rol­nicza 29-​29B w Toruniu infor­mu­jemy, że wymi­ana domo­fonów nastąpi w m-​cu wrześniu 2013. Usługę wykona firma ZUT Kon­ser­wa­tor.
Zdję­cia i instrukcje pochodzą z strony pro­du­centa –firmy Cyfral.

Rol­nicza 29-​29B Remont balkonów I etap

Rolnicza Balkony001

Uprze­jm­nie infor­mu­jemy o zakończe­niu I etapu remontu balkonów na nieru­chomości Rol­nicza 29-​29B w Toruniu.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+