Zieleń Koni­uchy 17-​aktualizacja

Postęp prac przy pielę­gnacji terenów zielonych Wspól­noty Koni­uchy 17 w Toruniu. Usługę wykony­wała firma PHU Grze­gorz Gumurski.

  • 2

Czy­taj więcej…

Wyniki przeglądu budowlanego Koni­uchy 17-​17A

Coroczny przegląd ogól­nobu­dowlany Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 17-​17A w Toruniu nie stwierdził konieczności pil­nych napraw. Zalece­nia doty­czące prac o charak­terze konserwacyjno-​estetycznym będą real­i­zowane na bieżąco.

Stan tech­niczny budynku nie stwarza zagroże­nia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Pro­tokół z kon­troli do wglądu w siedz­i­bie zarządcy nieruchomości.

Koni­uchy 17-​17A zebranie Wspól­noty

Do
Członków
Wspól­noty Mieszkan­iowej
Koni­uchy 17 w Toruniu


Zarząd Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 17 w Toruniu wraz Zarządcą Nieru­chomości Grze­gorzem Rutkowskim zapraszają właś­ci­cieli lokali w budynku Koni­uchy 17 na zebranie Wspól­noty Mieszkan­iowej, które odbędzie się w dniu 31 sty­cz­nia 2014 roku (Piątek) o godz. 17:15 w Biurze zarządcy nieru­chomości Koni­uchy 1938.


Planowany porządek zebra­nia:
1. Otwar­cie zebra­nia i pow­i­tanie
2. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie udzie­le­nia abso­lu­to­rium dla Zarządu Wspól­noty
3. Pod­ję­cie uch­wały w sprawie przyję­cia przyję­cia spra­woz­da­nia finan­sowego za rok 2013 oraz nowego planu gospo­dar­czego na 2014 rok
4. Pod­ję­cie pozostałych uch­wał
5. Wolne wnioski i propozy­cje innych uch­wał
6. Zakończe­nie zebrania

Koni­uchy 17-​II etap remontu schodów

Schody lastrikowe

Kończy się I etap remontu schodów zejś­ciowych przyle­ga­ją­cych do Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 17 w Toruniu.

Czy­taj więcej…

Koni­uchy 17-​remont schodów

Koniuchy 17 Murek Miniarura 01

W dniu 18 czer­wca br. rozpoczął się remont schodów przy Wspól­no­cie Mieszkan­iowej Koni­uchy 17.

Usługę wykonuje fima Usługi lastrykarsko-​posadzkarskie Adam Bąk.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+